کالارسان اهوازمدیریت : آقای دهدشتی

 تلفن همراه: 09169147713

تلفن ثابت: 13797160-061

تاریخ انتشار : 1395/8/30