ممنوعات پستی

ممنوعات پستی

بخشی از ممنوعات پستی در ارسال كالا مطابق قانون شامل موارد زیر می‌باشد